Przedsiębiorcy rozpoczynający lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno mogą uzyskać zwolnienie od podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta:

1. Zwolnienie od podatku od nieruchomości (do kwoty 200 tys. euro brutto) przyznawane jest zgodnie z uchwałą nr IV/16/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 stycznia 2015 r.

Zwolnienie od podatku od nieruchomości lub ich części obejmuje grunty, na których dokonano inwestycji, nowo wybudowane budynki lub ich części i nowo powstałe budowle lub ich części. Warunkiem uzyskania zwolnienia od tego podatku jest utworzenie nowych miejsc pracy, na których pracownicy będą zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy. Zwolnienie od podatku przysługuje od dnia 1 stycznia roku następnego po zakończeniu inwestycji:
1) na okres 1 roku – jeśli utworzono do 10 nowych miejsc pracy;
2) na okres 2 lat – jeśli utworzono od 11 do 25 nowych miejsc pracy włącznie;
3) na okres 3 lat – jeśli utworzono od 26 do 50 nowych miejsc pracy włącznie:
4) na okres 5 lat – jeśli utworzono powyżej 50 nowych miejsc pracy.

Aby uzyskać zwolnienie o którym mowa powyżej należy złożyć wniosek do Urzędu Miasta Wąbrzeźno, ul. Wolności 18 (pok. nr.1) wraz z następującymi załącznikami:
1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS;
2) dokument potwierdzający zgłoszenie osób zatrudnionych do ubezpieczenia społecznego;
3) REGON;
4) pozwolenie na budowę;
5) informację w sprawie podatku od nieruchomości lub deklarację na podatek od nieruchomości;
6) pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
7) oświadczenie o stanie zatrudnienia na dzień złożenia wniosku z wyszczególnieniem ilości nowo utworzonych miejsc pracy;
8) imienną listę zatrudnionych pracowników na nowo utworzonych miejscach pracy;
9) zaświadczenie o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymał wnioskodawca w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat lub oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
10) formularz określony w rozporządzeniu w sprawie zakresu informacji niezbędnych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
Wniosek wraz z ww. załącznikami należy złożyć Burmistrzowi Wąbrzeźna do dnia 31 grudnia w roku, w którym budowa została zakończona lub w którym rozpoczęto użytkowanie budynku, budowli lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.
Szczegóły dotyczące zwolnień od podatku od nieruchomości wyszczególnione zostały w ww. uchwale – załącznik.

 

2. Zwolnienie od podatku od nieruchomości (powyżej kwoty 200 tys. euro) przyznawane jest zgodnie z uchwałą nr XXIV/127/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 grudnia 2016 r.

W ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej zwolnione od podatku od nieruchomości mogą być grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, na których w następstwie inwestycji zostaną utworzone nowe miejsca pracy.
Zwolnienie przysługuje gdy w przypadku zrealizowania inwestycji, po dniu dokonania zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy, powstaną nowe miejsca pracy:
1) na okres 3 lat, jeśli w związku z realizacją inwestycji nastąpił wzrost netto liczby pracowników co najmniej o 30;
2) na okres 5 lat, jeśli w związku z realizacją inwestycji nastąpił wzrost netto liczby pracowników o co najmniej 50
przy spełnieniu warunków określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. (dz. U. z 2015 r. poz. 174).

Zwolnienie obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił wzrost netto liczby pracowników pod warunkiem złożenia wraz z korektą deklaracji na podatek od nieruchomości poniższych dokumentów:
1) deklaracja o utrzymaniu inwestycji na terenie Gminy Miasta Wąbrzeźna na druku stanowiącym załącznik nr 1 do ww. uchwały – załącznik nr 1 ( PDF / DOC );
2) oświadczenie o wysokości kosztów inwestycji i wkładzie finansowym własnym w nakładach związanych z inwestycją, wynoszącym co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych na druku stanowiącym załącznik nr 2 do ww. uchwały – załącznik nr 2 ( PDF / DOC );
3) deklaracje o utrzymaniu nowo utworzonych miejsc pracy przez okres co najmniej 5 lat od dnia ich utworzenia w przypadku dużych przedsiębiorstw lub 3 lat w przypadku MŚP na druku stanowiącym załącznik nr 3 do ww. uchwały – załącznik nr 3 ( PDF / DOC );
4) oświadczenie o liczbie pracowników oraz kosztach kwalifikowanych na druku stanowiącym załącznik nr 4 do ww. uchwały – załącznik nr 4 ( PDF / DOC );
5) dokumenty niezbędne do udzielenia pomocy, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312 z późn. zm.).
Beneficjenci pomocy otrzymanej na podstawie ww. uchwały nie mogą jednocześnie korzystać z pomocy udzielanej w tej samej formie, w odniesieniu do tych samych kosztów, na podstawie innych programów pomocowych uchwalonych przez Radę Miasta Wąbrzeźno.
Szczegółowe warunki dotyczące uzyskania zwolnień od podatku od nieruchomości wyszczególnione zostały w ww. uchwale – załącznik.